Logo

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez spółkę Brandbq Sp. z o.o. autorów grafik zgłaszanych do Banku Grafik Brandbq Sp. z o.o.

 

1. Autor Grafik („Autor”), który zamierza zgłosić swoje grafiki do Banku Grafik spółki Brandbq Sp. z o.o.  jest zobowiązany podać swoje prawidłowe dane osobowe, konieczne do identyfikacji i kontaktu z danym Autorem.

2. Dane osobowe Autora przetwarzane są zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

3. Administratorem danych osobowych Autora jest Brandbq Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000372924, REGON 121360377, NIP 6793049718 („Administrator”).

4. Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymiiod@brandbq.pl lub: Brandbq Sp. z o.o., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków.

5. Administrator przetwarza dane osobowe przekazane przez Autora zgodnie z przepisami w
 celu:
a) korzystania z Grafik zgodnie z postanowieniami Regulaminu Banku Grafik,

b) realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,
c) kontaktów z Autorem w celu przekazania propozycji podjęcia współpracy.

6. Przetwarzanie danych osobowych Autora  realizowane jest przez Administratora na podstawie: (i) wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną prowadzenia konta w Banku Grafik na podstawie Regulaminu Banku Grafik oraz umowy licencyjnej na opisanej w tym Regulaminie, (ii) podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie Autora (zgłoszenie Grafik do Banku Grafik i ich ocena przez Brandbq); (iii) prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub innej osoby. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora obejmują: kontakty z Autorami, ochronę praw i dochodzenie roszczeń, w tym roszczeń związanych z ochroną danych osobowych.

7. Dane przechowywane są do czasu zgłoszenia przez Autora żądania usunięcia Grafik lub usunięcia Grafik przez Brandbq na podstawie odpowiednich postanowień Regulaminu Banku Grafik oraz przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych powyżej, w tym przedawnienia roszczeń, które mogą być podniesione wobec Administratora lub przez Administratora.

8. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Rozporządzenie”), Autorowi przysługuje prawo: dostępu do danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda lub umowa); sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora); cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

9. Autor ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli w jego ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane Autora mogą być udostępniane usługodawcom, z którymi Administrator podjął współpracę w zakresie niezbędnym do prowadzenia i obsługi działalności Administratora, w tym doradcom prawnym, podatkowym, a także świadczącym usługi hostingowe. Dane mogą być udostępniane odpowiednim organom podatkowym lub celno-skarbowym, a także innym organom administracji publicznej lub samorządowej, jeżeli będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa.

11. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 29.08.2023.

 

 

join photojoin photo

Twoje prace mogą się znaleźć na naszych ubraniach!

Załóż konto w kilku prostych krokach i podziel się swoją kreatywnością.

Dołącz do Banku Grafik