Logo

Regulamin Banku Grafik

REGULAMIN BANKU GRAFIK MEDICINE

1. Postanowienia ogólne


1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Banku Grafik Medicine (dalej: „Bank Grafik”), którego właścicielem jest BRANDBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000372924, REGON 121360377, NIP 6793049718 (dalej: „Brandbq”).
1.2. Bank Grafik jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej: https://art.wearmedicine.com/.
1.3. W ramach funkcjonowania Banku Grafik Brandbq udostępnia wszystkim użytkownikom Internetu (dalej: „Autor” lub „Autorzy”) możliwość nieodpłatnego zamieszczania obrazów oraz  grafik (dalej: „Grafiki”) przy użyciu indywidualnego konta na zasadach określonych 
w niniejszym Regulaminie. Celem Banku Grafik jest umożliwienie Autorom zaprezentowania swoich Grafik oraz umożliwienie Brandbq nawiązania współpracy z Autorami najciekawszych Grafik w sposób określony w Regulaminie. 

1.4. Zamieszczenie Grafiki w Banku Grafik przy użyciu konta oznacza udzielenie Brandbq niewyłącznej, odwołalnej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Grafiki w celu oceny możliwości nawiązania współpracy z Autorem, w zakresie edytowania i zapisywania Grafik na serwerach Brandbq lub innych odpowiednich nośnikach.
1.5. W związku z zamieszczeniem Grafiki w Banku Grafik, Brandbq według swobodnego uznania może nawiązać współpracę z Autorem, proponując mu zawarcie umowy określającej szczegółowo warunki dalszego korzystania z Grafiki. 

1.6. Zamieszczenie Grafiki na koncie w Banku Grafik nie powoduje jakichkolwiek roszczeń z obu stron, w szczególności obowiązku zawarcia umowy określonej w pkt. 1.5. powyżej. 

1.7. Zamieszczenie Grafiki w Banku Grafik nie oznacza przeniesienia przez Autora na rzecz Brandbq autorskich praw majątkowych do Grafiki, autorskie prawa majątkowe i osobiste przysługują dotychczas uprawnionym z tych praw. Brandbq nie wykorzysta bez uzyskania wcześniejszej zgody Autora żadnej Grafiki zamieszczonej w ramach Banku Grafik inaczej aniżeli w celu wskazanym w pkt 1.4 i 1.5. powyżej.
1.8. Zamieszczenie Grafiki w Banku Grafik jest równoznaczne z oświadczeniem Autora, że jest on autorem Grafiki i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich oraz, że przy tworzeniu Grafiki nie wykorzystał sztucznej inteligencji.  

1.9. Zabronione jest umieszczanie Grafik naruszających prawa autorskie, zasady współżycia społecznego, sprzecznych z prawem, związanych z używkami, pornografią, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne oraz naruszających prawa innych osób.
1.10. Zamieszczenie Grafiki w Banku Grafik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

2. Warunki korzystania z konta w ramach Banku Grafik 


2.1. Warunkiem zamieszczenia Grafiki w Banku Grafik  jest:
1) posiadanie dostępu do sieci Internet,

2) założenie konta,

3) akceptacja niniejszego Regulaminu.

2.2. Autor jest zobowiązany do zachowania swoich danych dostępowych do konta w ścisłej poufności oraz do zabezpieczenia ich w sposób uniemożliwiający ujawnienie osobom trzecim. 
2.3. Autor nie może przenosić prawa do korzystania z konta w Banku Grafik na osoby trzecie. 

2.4. Aby korzystać z konta zgodnie z jego funkcjami potrzebne są:

1) odpowiedni sprzęt (laptop, komputer stacjonarny, tablet, smartfon),

2) dostęp do sieci Internet,

3) przeglądarka internetowa typu: Chrome, Safari, Opera, FireFox lub podobne,

4) oprogramowanie typu Java, Java Script, Flash;

5) konto poczty elektronicznej. 
2.5. Autor w ramach swojego konta ma możliwość: przeglądania umieszczonych przez siebie Grafik, zmiany danych osobowych oraz hasła do konta, wzięcia udziału w organizowanych przez Brandbq konkursach, wysyłania zapytań z formularza kontaktowego, wysłania żądania o trwałe usunięcie Grafiki z konta (Grafika zostanie usunięta w terminie 7 dni od otrzymania żądania). 

2.6. Autor może zamieszczać dowolną liczbę Grafik w ramach swojego konta. Czas przechowywania nie jest ograniczony.  Brandbq zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
w przyszłości ograniczeń czasowych, ilościowych i jakościowych.

2.7. Autor nie może ingerować w jakikolwiek sposób w środowisko systemowe Banku Grafik, 
w tym poprzez wprowadzanie do niego szkodliwego (złośliwego) oprogramowania lub podejmowania innych działań, mających na celu bezprawną ingerencję w działanie Banku Grafik.

2.8. Autor zobowiązany jest do korzystania z konta zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym 
w Regulaminie – korzystanie z funkcjonalności konta w jakimkolwiek innym zakresie niż określony 
w Regulaminie jest zabronione.

2.9.  Brandbq ma prawo bez powiadomienia usunąć Grafiki z konta Autora w przypadku:

1) stwierdzenia, że Autor podał nieprawidłowe dane identyfikacyjne lub kontaktowe,
2)  naruszenia przez Autora postanowień niniejszego Regulaminu.

 

3. Odpowiedzialność Brandbq

3.1. Brandbq dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjności Banku Grafik i jego dostępności przez całą dobę. Brandbq zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostępu do Banku Grafik ze względów technicznych.

3.2. Brandbq nie ponosi odpowiedzialności za:
1) problemy w funkcjonowaniu Banku Grafik, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Brandbq przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, 
w szczególności w przypadku problemów  związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci Internet, jak również zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
2) przerwy w  działaniu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Brandbq;
3) utratę danych spowodowaną w szczególności awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami, za które Brandbq nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

 

4.Nawiązanie współpracy z Autorem

4.1. W celu nawiązania współpracy, o której mowa w pkt. 1.6. Brandbq skontaktuje się z Autorem telefonicznie lub mailowo, proponując mu szczegółowe warunki korzystania z danej Grafiki oraz wynagrodzenie.
4.2. W przypadku zaakceptowania przez Autora propozycji Brandbq, Strony zawrą pisemną umowę określającą warunki współpracy, w szczególności zasady korzystania z danej Grafiki i wynagrodzenie.

5. Dane osobowe

5.1. Autor jest zobowiązany podać prawidłowe dane osobowe, konieczne do identyfikacji i kontaktu z danym Autorem.
5.2. Dane osobowe Autora przetwarzane są zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i informacją udostępnioną Autorowi przy przekazywaniu danych osobowych Brandbq – przedmiotowa informacja zawarta jest również w postanowieniach poniższych. 
5.3. Administratorem danych osobowych Autora jest Brandbq („Administrator”). Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi: iod@brandbq.pl lub: Brandbq Sp. z o.o., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków.
5.4. Administrator przetwarza dane osobowe przekazane przez Autora zgodnie z przepisami w celu:
d) korzystania z Grafik zgodnie z niniejszym Regulaminem,
e) realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,
f) kontaktów z Autorem w celu przekazania propozycji podjęcia współpracy.
5.5. Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest przez Administratora na podstawie: (i) wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną prowadzenia konta w Banku Grafik na podstawie niniejszego Regulaminu oraz umowy licencyjnej na podstawie niniejszego Regulaminu, (ii) podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie Autora (zgłoszenie Grafik do Banku Grafik i ich ocena przez Brandbq); (iii) prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub innej osoby. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora obejmują: kontakty z Autorami, ochronę praw i dochodzenie roszczeń, w tym roszczeń związanych z ochroną danych osobowych.
5.6. Dane przechowywane są do czasu zgłoszenia przez Autora żądania usunięcia Grafik lub usunięcia Grafik przez Brandbq na podstawie odpowiednich postanowień niniejszego Regulaminu oraz przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych powyżej, w tym przedawnienia roszczeń, które mogą być podniesione wobec Administratora lub przez Administratora, w szczególności w związku z wykonaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach niniejszego Regulaminu.
5.7. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Rozporządzenie”), Autorowi przysługuje prawo do: dostępu do danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda lub umowa); sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora); cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).
5.8. Autor ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.
5.9. Dane Autora mogą być udostępniane usługodawcom, z którymi Administrator podjął współpracę w zakresie niezbędnym do prowadzenia i obsługi działalności Administratora, w tym doradcom prawnym, podatkowym, a także świadczącym usługi hostingowe. Dane mogą być udostępniane odpowiednim organom podatkowym lub celno-skarbowym, a także innym organom administracji publicznej lub samorządowej, jeżeli będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa.  

6. Postanowienia końcowe


6.1. Brandbq zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
6.2. Poprzez zamieszczenie Grafiki w Banku Grafik Autor wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
6.3. Brandbq może w każdym czasie zakończyć działalność Banku Grafik, o czym każdy z Autorów zostanie powiadomiony.

 

Obowiązuje od 19.09.2023

join photojoin photo

Twoje prace mogą się znaleźć na naszych ubraniach!

Załóż konto w kilku prostych krokach i podziel się swoją kreatywnością.

Dołącz do Banku Grafik